English  ျမန္မာ

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေျခခံသင့္ေသာ ပညာေရးမူဝါဒအႀကံျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း) ကို အေျချပဳ၍ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒအေေပၚ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား

0
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေျခခံသင့္ေသာ ပညာေရးမူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း)ကုိ အေျချပဳ၍ အမ်ိဳးသား ပညာေရး ဥပေဒအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား


     Education ေခၚ ပညာသင္ၾကားေရး (သို႔မဟုတ္) ပညာ ေရးဆုိသည့္ေဝါဟာရကုိ “Educere”ဆုိသည့္ လက္တင္ ဘာသာစကားမွဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္ျပီး မူလအဓိပၸာယ္ ဆိုလိုခ်က္မွာ “ဦးေဆာင္၍ ေခၚယူသည္၊ ဆြဲထုတ္သည္” ဟု ဆုိလုိပါသည္ (ဧရာဝတီ၊ ၂၀၁၇)။ ပညာေရးအခန္းက႑သည္ လူတစ္ေယာက္၏ အဓိကပင္မေက်ာ႐ိုးႏွင့္တူၿပီး အဆိုပါ ေက်ာ႐ိုးမရွိပါက လူတစ္ေယာက္ သည္ အသက္ရွင္ေနထိုင္၊ ဘဝရပ္တည္ေရးခက္ခဲႏိုင္ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိသည့္နည္းတူ ပညာေရးသည္လည္း တိုင္းျပည္ တစ္ျပည္၏ရွင္သန္ရပ္တည္ေရးတြင္ အဓိကက်ေသာေက်ာ႐ိုး   ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအဆင့္ကုိ ၎၏ ပညာေရးဆုိင္ရာဖြ႔ံၿဖိဳး တုိးတက္မႈေပတံႏွင့္ တုိင္းတာျပီး အကဲျဖတ္ႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပညာေရးသည္ ဒီမုိကေရစီ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၏ မူလေရေသာက္ျမစ္ဟု မွတ္ယူႏုိင္ၿပီး ျပည္သူ႔က်င့္ဝတ္ဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔နီတိ (Civic Education) ပညာရပ္မ်ားကုိ ျပည္သူမ်ားအၾကား က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိ လာေရးအတြက္ အဓိကက႑တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ပညာေရးက႑တြင္အားလံုးႏွင့္ အက်ံဳးဝင္ေသာ    ပညာေရး (All-inclusive Education) စနစ္ တစ္ခုျဖစ္္ရန္အတြက္ အလြန္အေရးပါလွေပသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ဆင္းရဲ/ခ်မ္းသာ မေရြး၊ က်ား/မေရးရာႏွင့္ အသက္အရြယ္အပုိင္းျခားမ်ားကုိ မခြဲျခားဘဲ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးသူငယ္မ်ားအားလုံး ၄င္းတို႔၏ နီးစပ္ရာ ေဒသမ်ားတြင္ ေက်ာင္းပညာသင္ၾကားႏုိင္ ေရးႏွင့္၊ ေက်ာင္းခ်ိန္မ်ားတြင္ ပံုမွန္မတက္ႏုိင္ေသာ ကေလး မ်ားအတြက္လည္း သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာျဖင့္ အ ေထာက္အကူျပဳႏုိင္ေသာ ပညာရပ္မ်ားကုိသင္ၾကားေပးနုိင္ ရန္အတြက္ စီစဥ္ထားေပးသည့္ အားလံုးအတြက္ အက်ံဳးဝင္ ေသာပညာေရးမ်ားကုိ ရည္ညႊန္းပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိ ေသာ္ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ တုိင္းျပည္တာဝန္ကုိ ပုခံုးေျပာင္း တာဝန္ယူရမည့္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအတြက္ အသိပညာ၊ အ တတ္ပညာရပ္ (၂) ခု အားေကာင္းျပည့္စံုရန္ အလြန္ပင္အေရး ႀကီးပါသည္။ ထုိ႔အျပင္၊ စစ္ေအးေခတ္လြန္ၿပီးေသာ ကာလ မ်ားတြင္ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္၏ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀မႈကို GDP ႏွင့္သာ အဆုံးအျဖတ္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္၏ျပည္သူတစ္ေယာက္၏ ေန႔စဥ္၀င္ေငြ၊ စာတတ္ေျမာက္ မႈႏႈန္း၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေပးႏိုင္မႈတို႔ႏွင့္သာဆုံးျဖတ္ေပးေသာ ေခတ္သစ္ေရစီးေၾကာင္း ထြက္ေပၚလာပါ သည္။

         ထုိသုိ႔ အသံုးဝင္သည့္ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ား သင္ၾကားေပးရာတြင္ တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားရွိ ကေလး သူငယ္တုိင္း ၄င္းတို႔သက္ဆုိင္ရာ မိခင္ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ပညာသင္ၾကားႏုိင္မွသာ ျမန္မာတႏုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာျဖင့္ ျမန္မာ့ပညာေရးေလာကကုိ ျမွင့္တင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ျမန္မာျပည္တြင္ မတူကြဲျပားေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေပါင္းစံု ေနထုိင္လ်က္ရွိပသည္။ ထိုသို႔ ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား မတူညီၾက ေသာ္လည္း ဗမာလူမ်ိဳး၏ ဗမာမႈျပဳေနျခင္း (Burmanization) ကို ယေန႔အထိတိုင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏ ေနထိုင္ရာ ေဒသျဖစ္ေသာ ျပည္နယ္မ်ား၌ သာမက၊ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား (တိုင္းရင္းသားမ်ားေနထိုင္ရာ) တြင္လည္း ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မ်ားကို တနည္းတဖံု ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးႏြယ္စု အသီးသီး၏ ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားသည္ ပညာေရးအခန္းက႑တြင္ ဦးစားေပး အဆင့္တြင္ပင္ မရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏ပညာေရးအခန္းက႑တြင္ ေခတ္အဆက္ဆက္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ ေသာ အစိုးရမ်ားက တုိင္းရင္း သားလူမ်ိဳးမ်ား၏ မိခင္ဘာသာ စကားျဖင့္ သင္ၾကားေပးမႈႏွင့္ ဦးစားေပးခံရမႈ အလြန္နည္းပါး ေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ အထူးသျဖင့္ အေျခခံပညာေရး၌ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏စာေပ၊ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ား ကို         ေက်ာင္းပညာေရးသင္ရိုး ညႊန္းတမ္းမ်ားတြင္ မိခင္ ဘာသာစကားကုိ စာေပအားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း သင္ၾကားခြင့္ မရရွိေသာေၾကာင့္ ပညာေရး၌ တိုးတက္မႈ အားနည္းေနသည္ကို ေတြ႔ရွိေနရပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား (၁၉၄၇၊ ၁၉၇၄ နွင့္ ၂၀၀၈) ၌ ျမန္မာဘာသာစကားကို ရံုးသံုး ဘာသာစကားအျဖစ္ ပံုနွိပ္၍ ျပ႒ာန္းထားသည္ကို ေလ့လာ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအ ေျခခံဥပေဒ အမ်ားစုတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ထိန္း သိမ္းေပးနိုင္ေသာ အဆင့္အထိသာ ေဖာ္ျပထားသည္။ လက္ေတြ႔ အားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပညာ ေရးစနစ္တြင္ ဗမာ စကားတစ္ခုတည္းကိုသာ ၾကားခံဘာသာ စကားအျဖစ္ အသံုုးျပဳၿပီး သင္ၾကားလ်က္ရွိေနပါသည္ (ENAC, 2018)။

အျပည့္အစံုသို႔ – Education Policy Analysis paper

 

 

 

 

 

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Share.

Comments are closed.