English  ျမန္မာ

မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ဘာသာစကားစံုပညာေရးစနစ္ (ဒုတိယအႀကိမ္ ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိျခင္း)

0
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

အက်ည္းခ်ဳပ္

၁၉၄၇ ခုႏုစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၂) ရကေ္န႔၌ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ ပင္လံုစာခ်ဳပေ္ၾကာင့္သာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပညေ္ထာင္စုအေနျဖင့္ ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိခ်ိန္၌ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားမွာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ပုိင္ခြင့္၊ ျပ႒ာန္းပုိင္ခြင့္ႏွင့္ တန္းတူရည္တူ အခြင့္အေရးျဖင့္ ရရွိေစမည္ဟူေသာ အာမခံခ်က္မ်ဳိးျဖင့္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ေၾကာင့္သာ ျပည္ေထာင္စုႀကီးတစ္ခု ေပၚထြက္လာျခင္းႏွင့္အတူ လက္ရိွျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခခံေက်ာင္းပညာေရး၌ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ အတန္းပညာမ်ား တက္ေရာက္ သင္ၾကားခြင့္ရရွိေသာ္လညး္ ၊ ေက်ာငး္သင္ခနး္စာမ်ား၌ သင္ၾကားအသံုးျပဳေသာ သင္ၾကားေရးမ႑ဳိင္ဘာသာစကား (Medium of Instruction) သည္ ျမန္မာဘာသာစကားျဖစ္ေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ံ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စညး္ပံုအေျခခံဥပေဒ (၃) ခု၌ ျမန္မာဘာသာစကားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တရားဝင္ ရုံးသံုးဘာသာစကားျဖစ္သည္ဟု အတိအလင္း ျပ႒ာန္းထားသည္။ ဗမာမဟုတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ အေျခခံေက်ာင္းပညာ သင္ၾကားျခင္း၌ မိမိတုိ႔၏ မိခင္ဘာသာစကား (သ႔ို) အိမ္သံုး ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကား/ ယူပိုင္ခြင့္မ်ား ဆံုးရႈံးေနရသည္။တိုင္းရငး္သားလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ပညာသင္ၾကားျခငး္၌ မိမိတိ႔ုိမိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားျခင္းသည္ လူသားတုိင္း၏ အေျခခံအခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္သည္။ ပံုႏွိပ္ဖတ္စာအုပ္မ်ားမွာ ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္သာ ပံုႏွိပ္ထားၿပီး၊ သင္ခန္းစာမ်ားမွာလည္း တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ေဒသႏွင့္ကိုက္ညီေသာ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းမ်ားကို ေရးဆြဲျပ႒ာန္းေပးထားျခင္းမဟုတ္ေပ။ အက်ဳိးဆက္ရလဒ္အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ား၌ ေက်ာင္းပညာေရး ဆက္လက္သင္ယူလိုခ်င္ေသာ စိတ္ဆႏၵမွာ တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့နည္းလာၿပီး ေက်ာင္းထြက္ ရာခုိင္ႏႈန္းမ်ား ပိုမုိတိုးပြားလာသည္။ ယင္းသိ႔ု တိုးပြားလာရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ရပ္မွာ ဗမာမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ မိမိတို႔ နားမလည္ေသာ ျမန္မာဘာသာစကား၊ စာေပျဖင့္ သင္ၾကားေနရသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တိုင္းရင္သားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံ၊ ဘာသာစကားႏွင့္ စာေပအသီးသီးရွိေနသည့္အတြက္ ေက်ာင္း ပညာေရးသင္ၾကားျခင္းျဖစ္စဥ္၌ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ဘာသာစကားစံုပညာေရးစနစ္ (MTB-MLE) မွာ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရးစနစ္ျဖစ္ေနသည္။ ယူနက္စကိုလ္ (UNESCO) မွ ကေလးသူငယ္ မ်ားအေနျဖင့္ ပညာသင္ၾကားျခင္း၌ ၎တို႔ နားလည္တတ္ကၽြမ္းမႈရိွႏွင့္ၿပီးေသာ မိခင္ဘာသာစကား (သုိ႔) အိမ္သံုးဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားရန္ အားေပးေထာက္ခံသည့္အျပင္၊ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားစြာရိွေနေၾကာင္း ဘာသာစကားဆိုင္ရာ သုေတသီမ်ားမွလည္း ပံုသက္ေသသာဓကမ်ားစြာ ေဖာ္ထုတ္ၿပီးျဖစ္သည္။

၁၉၇၂ ခုႏွစ္အခ်ိန္ကတည္းမွ စတင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းပညာေရးစနစ္သည္ MTB-MLE စနစ္ကို လက္ေတြ႔က်င့္သုံးေနသည္မွာ လက္ရိွအခ်ိန္ထိပင္ျဖစ္ေနသည္။ မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းပညာေရးစနစ္ သည္ ပညာေရးဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ စံနမူနာထားထုိက္ေသာ အမ်ဳိးသား ေက်ာင္းပညာေရးစနစ္ျဖစ္သည္။ မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္း ပညာေရးစနစ္၏ ထူးျခားခ်က္မွာ MTB-MLE စနစ္ ျဖစ္ေနသည့္အျပင္၊ အစိုးရပညာေရးစနစ္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္သည့္ ေပါင္းကူးပညာေရးစနစ္ျဖစ္ေန သည္။ မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္း ပညာေရးစနစ္ ဆက္လက္ရွင္သန္ ရပ္တည္ေနႏုိင္ျခင္းႏွင့္ ေအာင္ျမင္ေနရျခင္း အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားထဲတြင္ ေဒသခံရပ္ရြာျပည္သူလူထု၏ ပါဝင္မႈအင္အားမွာ အဓိကအခန္းက႑၌ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံတကာအေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ေလ့လာရာ၌ ပညာေရးအခန္းက႑သည္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အစိုးရ လကေ္အာက္၌ သာထားရွိသည္။ ျပညေ္ထာင္စုအစိုးရမွ ဝငေ္ရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမျပဳဘ၊ဲ လအုိပေ္သာနညး္ပညာအေထာက္အပံ့ကုိသာ ပ့ံပိုးကူညီေပးသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ နယူးမကၠဆီကိုျပည္နယ္ အစိုးရသည္ (BMEPs) အစီအစဥ္ လည္ပတ္ႏိုင္ရန္ သီးသန္႔ဌာန ထားရွိသည့္အျပင္၊ လုိအပ္ေသာ ရံပံုေငြမ်ားကုိလည္း ထားရိွသည္။ လူနည္းစုမ်ား၏ ဘာသာစကား၊ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို အတန္းပညာေရး၌ သင္ၾကားေရး မ႑ိဳင္ဘာသာစကား (Medium of Instruction) အျဖစ္ သင္ၾကားခြင့္ ရရွိေနသည္။ အိႏိၵယႏုိင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၌ ျပည္နယ္ႏွင့္ လူမ်ဳိးအလိုက္ အသံုးျပဳမ်ားေသာ ဘာသာစကား၊ စာေပသည္ ၎တို႔ ေနထိုင္သည့္ ေဒသမ်ား၏ တရားဝင္ ရံုးသံုးဘာသာစကားႏွင့္ စာေပျဖစ္လာျခင္းသာမက အတန္းပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားရာ၌သင္ၾကားေရးမ႑ဳိင္ဘာသာစကားျဖစ္လာသည္။ ဘာသာစကားအမ်ဳးိအစားေပါငး္ (၈၀၀)ေက်ာ္ ေျပာဆိုက်င့္သံုးေနေသာ ပါပူ၀ါနယူးဂီနီ (Papua New Guinea) ႏိုင္ငံသည္ MTB-MLE စနစ္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနေသာ ျပည္နယ္ေဒသမ်ား၌ အဆိုပါစနစ္အား လက္ေတြ႔က်င့္သံုးေနသည္။ MTB-MLE စနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးေသာ ျပည္နယ္ေဒသမ်ား၌ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ လူမ်ဳိးအသီးသီး၏ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွလည္း အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။ ဤစာတမ္း၌ ႏုိင္ငံတကာအေတြ႔အႀကံဳ ရလဒ္မ်ားအရ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ဘာသာစကား၊ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အေရအတြက္ မည္မွ်ပင္ မ်ားျပားေနလင့္ကစား၊ MTB-MLE စနစ္ကုိ အႏုိမ့္ဆံုး မူလတန္းအဆင့္မွ စတင္၍ ပညာေရးအဆင့္ဆင့္အထိ အမွန္တကယ္ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

MTB-MLE စနစ္သည္ တႏုိင္ငံလံုး လႊမ္းၿခံဳႏိုင္သည့္ ပညာေရးစနစ္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ဗမာမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာနည္းလမ္း (သို႔မဟုတ္) စဥ္းစားခ်က္မ်ားမွာ ျပည္နယ္ အေျခခံေသာ နည္း၊ လူမ်ဳိးအေျခခံေသာနည္းႏွင့္ ေက်ာင္းအေျခခံေသာနည္းဟူ၍ အမ်ဳိးအစား (၃) မ်ဳိး သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ အဆိုပါနည္းလမ္း (၃) လမ္းမွာ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္ဆန္အျဖစ္သာ မဟုတ္ဘဲ လက္ေတြ႔က်က် ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ အဆိုပါေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ား၌သာမက ဗမာမဟုတ္ေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ေနထုိင္ေသာ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၌လည္း မိမိတိ႔ု၏ ေရခံေျမခံႏွင့္ ဆီေလ်ာ္စြာ လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္ ႏိုင္သည္။ UNESCO မွလည္း မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ဘာသာစကားစုံပညာေရးစနစ္ (MTB-MLE) ကို အားေပးလ်က္ရွိသည္။

MTB-MLE စနစ္ကုိ လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္ပါက ဗမာမဟုတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ မိခင္ ဘာသာစကားျဖင့္ အတန္းပညာမ်ားကို သင္ၾကားရလွ်င္ ရုပ္ပုိင္းႏွင့္ စိတ္ပိုင္းမ်ားသာမက မိမိတ႔ို ဘာသာစကား၊ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို တပါတည္းျဖင့္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္၊ ျမႇင့္တင္သကဲ့သိ႔ု ျဖစ္ေနမည္။ ထုိ႔အျပင္ တိုင္းရင္သားလူမ်ဳိးမ်ား ဘာသာစကားမွ တရားဝင္ ႏိုင္ငံသံုး (ျမန္မာ) ဘာသာစကားသ႔ို ကူးေျပာင္းမႈႏွင့္ နားလည္ တတ္ေျမာက္မႈျဖစ္စဥ္အား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစသည္။ အဆုိပါစနစ္ေၾကာင့္ မိမိတို႔ ေနထုိင္ရာ နယ္ေျမ ေဒသမ်ား၌ ေဒသႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ႏိုင္သည့္ ကုိယ္ပုိင္ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားမွာ လူမႈဘဝဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအပုိင္းအေပၚတြင္ မ်ားစြာ သိသာတိုးတက္လာမည့္အျပင္၊ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အေပၚ၌ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေပၚေစသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ တုိင္းရင္းသားလူးမ်ဳိးမ်ား၊ ဘာသာစကားႏွင့္ စာေပအေရအတြက္ မည္မွ်ပင္ မ်ားျပားေနလင့္ကစား၊ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ဘာသာစကားစံုပညာေရးစနစ္ကုိ လက္ေတြ႔က်င့္သုံးႏုိင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အရည္အေသြးႏွင့္ အရည္အခ်င္းရိွေသာ ပညာေရးျဖစ္ေစရန္အတြက္ ပညာေရးဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားထဲ၌ MTB-MLE စနစ္မွာ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ဗမာလူမ်ဳိးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အၾကား အျပန္ အလွန္နားလည္မႈ၊ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈမ်ားကိုလည္း ပိုမိုတည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံ၏ ပညာေရး မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ မ်ားတြင္လည္းေကာင္း ျပ႒ာန္းရန္လိုပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ျပ႒ာန္းၿပီးေနာက္ MTB-MLE စနစ္ကို လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္နယ္ရိွ ပညာေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု အစုိးရထက္ ျပည္နယ္အစိုးရမွ ပုိမုိသိရွိေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္အစိုးရမွ MTB-MLE စနစ္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုး လိုလားေတာင့္တေသာ စစ္မွန္ၿပီး ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ၿမဲေသာ ျပည္တြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စု ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ တနည္းတလမ္းျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳေနမည္ျဖစ္သည္။

အျပည့္အစုံသုိ႔ – ENAC_EducationPaper_Bur Final(11-1-2019)

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Share.

Comments are closed.