English  ျမန္မာ

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေျခခံသင့္ေသာ က႑အလိုက္ မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား (မူၾကမ္းမ်ား) တတိယအႀကိမ္ ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိျခင္း

0
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

နိဒါန္း

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ1 အေပၚ အေျခခံၿပီး ေရးဆြဲထားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိက်န္းမာေရးမူဝါဒကုိသုံးသပ္ရာတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈတင္းၾကပ္ေသာ မူဝါဒ ျဖစ္ေနပါသည္။ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အသံုးစရိတ္နည္းပါးျခင္း၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား2 လံုေလာက္မူမရွိျခင္း၊ လမ္းပန္းဆက္ သြယ္ေရးခက္ခဲျခင္း၊ ကြၽမ္းက်င္၀န္ထမ္းအင္အားႏွင့္ေဆး၀ါးအရင္းအျမစ္ မလံုေလာက္ ျခင္း၊ ျပည္သ႔ူက်န္းမာေရးကို စနစ္တက်အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အားနည္းျခင္း၊ အေျခခံ က်န္းမာေရးအေဆာက္အအုံတည္ေဆာက္ရာတြင္ လူထုႏွင့္ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္မႈမရိွျခင္း၊ ေဝးလံေခါင္းပါးေသာေဒသမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မူက႑ ပိုမုိလ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈခံေန ရျခင္းတုိ႔ ရွိေနပါသည္။

ႏုိင္ငတံကာေဆး၀ါးပစၥည္းႏွင့္က်န္းမာေရးအကူအညီမ်ားကိုဗဟိုမွထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းႏွင့္ အဆင့္ဆင့္အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေနသည့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးက႑ ပုိမိုလ်စ္လ်ဴရႈခံရၿပီး က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဆိုးရြားစြာ နိမ့္က်လ်က္ရွိေနသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္လာေနသည့္အခ်ိန္ကာလတြင္ (EAOs) ၏ နယ္ေျမမ်ားအတြင္းရိွ လူထမု်ားကိုေထာက္ပံ့ေနသည့္နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္က်န္းမာေရးအကူအညီမ်ားကိုလည္း အစိုးရမွ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာျခင္း၊ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈကုိအေၾကာင္းျပ၍ နယ္ေျမစိုးမိုးမႈကုိေဆာင္ရြက္ေနျခင္းတု႔ိ ျပဳလုပ္လာပါသည္။ အထူးသျဖင့္တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးယႏၱရားကိုပါ တစ္စထက္တစ္စ လႊြမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္လာသည္ကို ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ ပုဂၢလိကေဆးရုံႏွင့္ေဆးခန္းမ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အမၽွ ၎တု႔ိႏွင့္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး၏ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈကို ခ်ိတ္ဆက္သည့္မူဝါဒမ်ားလည္း တိတိပပမေတြ႔ရေပ။

ထုိ႔ေၾကာင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ က်န္းမာေရးတိုးတက္မႈအၫႊန္းကိန္း (Health Indicator) လြန္စြာနိမ့္က်ေနမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားအားလုံး က်န္းမားေရးဝန္ ေဆာင္မႈမ်ားသာတူညီမွ်ရရိွႏုိင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏က်န္းမာေရးဆိုင္ရာမူဝါဒအပါအဝင္ ယႏၱရားတစ္ခုလုံးကို ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု၏ က်န္းမာေရးစနစ္ႏွင့္ အညီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ေနေပသည္။………

စာတမ္းအျပည့္အစံုယူရန္ – SPR 3rd Edition

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Share.

Comments are closed.