English  ျမန္မာ

တရားဥပေဒမဲ့ လူမဆန္စြာ ၫွင္းပမ္းသတ္ျဖတ္မႈအေပၚ အျပင္းအထန္ ရႈတ္ခ်ေၾကာင္း သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

0
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ရက္စြဲ၊ ၂၀၁၇ – ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၂) ရက္

လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပါေလာင္းေက်းရြာႏွင့္ ေဒါတျခားေက်းရြာအၾကား (၇)မိုင္တြင္ ကရင္နီ အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီမွ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲသေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ ျပည္သူလူထုမ်ား၏ ဘ၀လုံျခဳံေရး၊ မူးယစ္ေဆးဝါး ေလ်ာ့ခ်မႈႏွင့္ တရားမ၀င္သစ္မ်ား သယ္ေဆာင္လာျခင္းအား စစ္ေဆးရန္အတြက္ ၂၀၁၃ – ခုႏွစ္အတြင္း၌ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတ္ကေရးပါတီ၊ ျပည္ထဲေရးဌာန၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ တပ္ဖြဲကမွ လိုအပ္လွ်င္ လိုအပ္သလို စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ ယာယီစစ္ေဆးေရးဂိတ္တစ္ခုအား ဖြင့္လွစ္ထားရွိကာ ၂၀၁၇-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၀) ရက္ေန႕တြင္ တာ၀န္က်ေနေသာ ကရင္နီ ရဲေဘာ္မ်ားအား လြိဳင္ေကာ္ ေဒသကြပ္ကဲမႈစစ္ဌာနခ်ဳပ္ လက္ေအာက္ခံတပ္မွ ၀င္ေရာက္စီးႏွင္း၍ ရြာသား (၁)ဦး (ေပ်ာက္ဆုံးေနဆဲ) ႏွင့္ ရဲေဘာ္ (၄) ဦးတို႕အား ဖမ္းဆီးၿပီး ဥပေဒမဲ့ လူမဆန္စြာ ၫွင္းပမ္းႏွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္မွဳ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ၁၉-၁၂-၂၀၁၇ ရက္ေန႕ ညေနအခ်ိန္တြင္ အစိုးရစစ္တပ္မွ နယ္စပ္တပ္စခန္းမ်ားသို႕ ရိကၡာပို႕ ျပန္လာေသာ စစ္ကားမ်ားအား စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ သစ္မ်ိဳးစုံႏွင့္ ေမ်ာတိုင္းမ်ားကို ထင္းေျခာက္မ်ား၊ ဝါးမ်ားျဖင့္ ဖုံးအုပ္လ်က္ သယ္ေဆာင္လာသည္ကို ေတြ႕ရွိရေသာ္လည္း ျပန္လည္ လြတ္ေပးလိုက္ၿပီးေနာက္ ဒကစ လက္ေအာက္ခံတပ္ ခလရ (၅၄) တပ္ဖြဲ႕သည္ ညဖက္ပိ္ုင္းတြင္ ျပန္လာၿပီး ယာယီဂိတ္အား ဝိုင္းရံထားခဲ့ကာ ၂၀-၁၂-၂၀၁၇ ရက္ေန႕ မနက္ပိုင္း၌ ၀င္ေရာက္စီးနင္းခဲ့၍ ရဲေဘာ္ (၄)ဦး လူမဆန္စြာ ၫွင္းပမ္းႏွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အစိုးရစစ္တပ္မွ ကရင္နီရဲေဘာ္မ်ားအား ထင္သလို သတ္ျဖတ္ျခင္းမွာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဥပေဒစိုးမိုးေရးလုံး၀ကင္းမဲ့ေနေၾကာင္း ျပသလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

၁။ မိမိတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားမွ ခုခံျခင္း မျပဳဘဲ လက္ခံေတြ႕ဆုံညွိႏႈိင္းေသာ္လည္း အစိုးရစစ္တပ္မွ အင္အားသုံးၿပီး စီးနင္းသတ္ျဖတ္ျခင္းသည္ လက္ရွိအစိုးရမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ စစ္ဥပေဒဆိုင္ရာ ဥပေဒတို႕အား ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္သည္။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံက လက္မွတ္ေရးထိုးအတည္ျပဳထားေသာ ႏိုင္ငံတကာ စစ္ဥပေဒျဖစ္သည္႕ ဂ်ီနီဗာကြန္ဗင္းရွင္း ကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္ရာဇ၀တ္မႈ (War Crime) ကို က်ဳးလြန္ျခင္းျဖစ္သည္။

၂။ ဤျဖစ္ရပ္သည္ လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားအၾကား လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနသည္႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အေပၚ ယုံၾကည္မႈ ေလ်ာ့နည္းေစၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ေသြဖီသြားေစႏိုင္ပါသည္။ ျပည္နယ္အဆင့္တြင္သာမက ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ပါ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္အား ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္က ၎တို႕ သေဘာတစ္ခုတည္းႏွင့္ ဥပကၡာျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

၃။ ၂၀၀၈ – ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉၃ (က) ႏွင့္ ၃၄၃ တို႕အရ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာတရားစီရင္ေရးသည္ အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာ တရားစီရင္ေရး၏ ႀကီးၾကပ္မႈမွ လုံး၀ လြတ္ကင္းေနသည္႕ အျပင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အယူခံစီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို က်င့္သုံးထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

၄။ အထက္ပါျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ လက္ရွိအာဏာရ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႕မွ လုံး၀တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး အမွန္တရား ေပၚေပါက္ေစေရးအတြက္ ပြင္းလင္းျမင္သာမႈရွိေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္ျဖင့္ အမွန္တရားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

၅။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည္႕ ကာလအတြင္းတြင္ ျပင္းထန္သည္႕ ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈႀကီးမ်ားအား လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ၏ မည္သည္႕ဘက္ကျဖစ္ေစ က်ဴးလြန္ၾကလွ်င္ အဆိုပါ က်ဴးလြန္သူမ်ားအေပၚ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္႕ လြတ္လပ္ ဘက္မလိုက္ ထက္ျမက္ေသာ တရားစီရင္ေရးယႏၲရားအား ႏိုင္ငံတကာ၏ ပါ၀င္ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း ဤမႈခင္းႀကီးက သက္ေသျပလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

၆။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ ပူးတြဲစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ (၁)ခု ဖြဲ႕စည္းၿပီး အမႈ၏ အစကနဦးမွေန၍ တရား႐ုံးတင္သည္႕အဆင့္ ေရာက္သည္အထိ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈျဖစ္စဥ္ အားလုံးအား လုပ္ေဆာင္သြားေစရမည္။ ထို႕ေနာက္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား ႏွစ္ဘက္မွ အဆိုတင္သြင္းေသာ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား ပါ၀င္သည္႕ ခုံ႐ုံးတစ္ခုကို ဖြဲ႕စည္းေစကာ မႈခင္းႀကီးကို စနစ္တက် စစ္ေဆးစီရင္ၿပီး က်ဴးလြန္သူမ်ားအား ထိုက္သင့္သည္႕ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္သြားရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

၇။ သို႕ျဖစ္ပါ၍ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရတို႕၏ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္အၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ (Bilateral Ceasefire Agreement) အား ခ်ိဳးေဖာက္ရာ ေရာက္သည္႕အျပင္ ျဖစ္စဥ္သည္ တရားဥပေဒမဲ့ လုပ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး မမွန္ကန္သည္႕အတြက္ အျပင္းအထန္ ရႈတ္ခ်ေၾကာင္း သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာအပ္ပါသည္။

ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ

ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရၚပါတီ

စာအမွတ္၊ ၀၇/ကမတပ/၂၄၆/၂၀၁၇

ရက္စြဲ၊ ၂၀၁၇ – ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၂)ရက္

PDF Link :KNPP Statement 22122017

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Share.

Comments are closed.