English  ျမန္မာ

ENAC သုုံးသပ္ခ်က္အက်ဥ္း အမွတ္စဥ္ (၂၃)

0
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

DPN-PC ဆဌမအႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝး

တိုးတက္မႈရွိလာေသာလည္း သေဘာတူညီခ်က္ အခက္ေတြ႔ေနဆဲ

ENAC သုံးသပ္ခ်က္အက်ဥ္း အမွတ္စဥ္ (၂၃)

၁၄ရက္ ၊ ဩဂုတ္လ ၊၂၀၁၇ ခုႏွစ္

 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၁၀-၁၁ ရက္တြင္ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ၏ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႔ (DPN) ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ (PC) ၏ ဆဌမႀကိမ္တရား၀င္အစည္းအေဝးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန (NRPC) ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေဝးတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကို UNFC အဖြဲ႔၀င္မ်ား  သိကၡာရွိစြာျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ရန္အတြက္ UNFC ၏ အဆိုျပဳခ်က္ (၉) ခ်က္ကို ႏွစ္ဘက္အဖြဲ႔က ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ အစည္းအေဝးအၿပီးပူးတြဲထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး အျပန္အလွန္နားလည္မႈႏွင့္ ယံုၾကည္မႈကိုပိုမုိတည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးမႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနခ်ိန္တြင္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မ်ားသည္ ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ   အဖြဲ႔စည္းေခါင္းေဆာင္မ်ားထံ ျပန္တင္ျပၿပီး သတၱမႀကိမ္ တရား၀င္အစည္းအေဝးကို စက္တင္ဘာလ အေစာပိုင္းအတြင္ ျပဳလုပ္ရန္ လ်ာထားပါသည္။

အစိုးရေျပာခြင့္ရ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦး၏အဆုိအရ အဆုိျပဳအခ်က္ (၉) ခ်က္အနက္ အခ်က္ ၁ မွ ၄ အထိ မူအားျဖင့္ သေဘာတူခဲ့သည္။ အခ်က္ ၁ ႏွင့္ ၂ တို႔သည္ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ NCA လက္မွတ္ထိုးၿပီးသည္ ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေၾကာင္း ေၾကညာျခင္းႏွင့္လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္၏မူရင္းစိတ္ဓာတ္ျဖစ္ေသာ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုတည္ေထာင္ေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနပါသည္။ အခ်က္ ၃ သည္ သံုးပြင့္ဆိုင္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ ေသခ်ာရွိေစရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္ကုိ   ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲသည့္အခ်က္ ျဖစ္ ပါသည္။အခ်က္(၄)သည္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္ကုိ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီခ်က္အျဖစ္ ထားၿပီး ၎အေပၚအေျခခံ၍လက္ရွိဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္္အျခားဥပေဒမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။သုိ႔ေသာ္ DPN ၏ အဓိက စုိးရိမ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ အဆုိျပဳခ်က္ အခ်က္ ၅ ၊၆ ႏွင့္ ၇ တြင္ ပါေသာ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္မႈ၊ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာက်င့္ဝတ္၊ နယ္ေျမပုိင္းျခားသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ တပ္ေနရာျပန္လည္ခ်ထားျခင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏွစ္ဖြဲ႔အၾကား သေဘာမတူနုိင္ခဲ့ေပ။ NCA စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္မေရးထုိးခင္ အထက္ပါစုိးရိမ္ခ်က္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ယႏၱရားတစ္ခု အရင္သေဘာတူ ထားရန္ DNP က ေတာင္းဆိုတင္ျပခ်ိန္တြင္ အစိုးရက ဤအဆိုကို ျငင္းဆန္ေနေပသည္။

DNP သည္ ႏိုင္ငံျခားအစုိးရကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံ တကာကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ပါ၀င္သည့္ လြတ္လပ္ေသာေကာ္မတီတစ္ရပ္ကုိ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC) ၏လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အဆင့္တုိင္းတြင္ အႀကံေပးအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေလ့လာသူအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း နည္း ပညာအေထာက္အကူျပဳသူမ်ားအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ အဆုိျပဳပါသည္။သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရသည္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ အစီအစဥ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တြင္ လက္ရွိ ပါ၀င္ေနသူမ်ားမွလြဲ၍ မည္သည့္ လြတ္လပ္ေသာ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ ကိုမွ လက္မခံပါ။ ထို႔အျပင္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ တရားသူႀကီး မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းသည့္လြတ္လပ္ေသာ အျငင္းပြားဖ်န္ေျဖေရးေကာ္မရွင္ထားရွိေရး DPN ၏ တင္ျပခ်က္သည္လည္း သေဘာတူညီမႈ မရရွိခဲ့ေပ။

သေဘာတူညီခ်က္အခ်ဳိ႕ရရွိခဲ့သျဖင့္ သိသာထင္ရွားေသာ တိုးတက္မႈရွိသေယာင္ ျဖစ္ေနေပသည္။ သုိ႔ေသာ္ အပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာအခ်က္မ်ား   သေဘာတူညီမႈ မရရွိေသးသည့္အတြက္ ထစ္ဆုိ႔သည့္အေျခအေနတြင္ ဆက္ရွိေနေပသည္။ လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ NCA လက္မွတ္ထိုးထားသူမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ေလ့လာသုံးသပ္ၿပီး DPN သည္ NCA စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္မေရးထိုးခင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္စဥ္သည္ တာဝန္ယူ တာ၀န္ခံမႈႏွင့္အဓိပၸါယ္ရွိသည့္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ ေသခ်ာေစရန္အတြက္ အခ်ိန္ ယူလုိဟန္ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္ အလြတ္သေဘာႏွင့္ တရား၀င္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈ မ်ားမွ အေျဖတစ္ခုကို ရရွိႏုိင္လိမ့္မည္ဟု အေကာင္းျမင္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

Download pdf file: ENAC-News-Brief-No.-23

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Share.

Comments are closed.